Export CSV

    Protein

  • Protein 4.1 / Homo sapiens    P11171

    Disease