NASLVTYYTSSGEDILIGGLKPFTK

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...

1932.8 Da
    5 x 4 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2224.0 Da
    5 x 4 x 2 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2241.1 Da
    6 x 4 x 1 x 1 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
2880.6 Da
    6 x 5 x 3 x    
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...